איגוד גמלאי המשטרה ושבס ער 58-003-490-8
The Israeli Retired Policemen AssociationT.I.R.P.A
  בניין מטה מחוז תלאביב דרך שלמה 18 תלאביב יפו 68111
טלפון : 03-6319560   פקס : 03-6312447
        igodhagimlaim@gmail.com

דרושה מנהלת חשבונות

1. מנהל/ת החשבונות י/תועסק ישירות על ידי איגוד הגמלאים ותהיה כפופה ישירות למנכל

2. מקצועית ת/יהיה כפוף/ה לרואה החשבון של העמותה שיהיה המנחה המקצועי.

3. מנהל/ת החשבונות י/תועסק בהתאם לתנאי חוזה העסקה עליו היא חתום/ה ,על כל סעיפיו .

תכולת התפקיד

1.  הכרת תקנון האיגוד , ( פעילות ומבנה האיגוד , מה מותר ומה אסור ).

2. הכרת נוהל הפעלת מועדונים  ונוהל כספים על בוריו בדגש על תחום    

                  הקצאות התקציביות הכלולים בו. כגון :  הוצאות אישיות , סבסוד ימי כיף נשפים

3. מעקב ובקרה על סוגי   התשלומים של האיגוד לביצוע  תשלומים .

4.  ליזום העלאת רעיונות יצירתיים לשיפור וייעול השרות  .

5. קבלת דוחות הוצאות מכל יור / גזברי הסניפים  וי/תוודא כי אין כל הוצאה חריגה

6. אישור תשלומים שונים בהתאם לנוהל כספים .

7. אחראי/ת לפיקוח ,מעקב ובקרה על התשלומים הקבועים לסניפים ולמועדונים.

8. אחראי/ת ליישום מדיניות המנכל בנושא הקצאת הכספים .

9. הקמת מסדי נתונים ( כמעקב ) לזכאים לתשלומים .

10. העברת כל תשלום חריג תובא מידית לאישור המנכל .

11. אחריות לאיסוף ,תיעוד והזנת כל חומר רלוונטי למערכת ממוחשבת חשבשבת עליה היא אמונה.

12. ביצוע מעקב  ובקרה על מצב חשבון הוצאות האיגוד מכל סוג שהוא.

13. הקמת מסדי נתונים באקסל כפי שיורה לה   המנכל מעת לעת.

14. קיום קשר מתמיד עם יור הסניפים .

15. מעקב ובקרה של כל מערך התשלומים  של האיגוד .

16. שמירה על קשר מתמיד עם הגזברים / יורים  ומנהלי המועדונים .

17. דווח , תיעוד ותחקור על כל הוצאה חריגה שתדווח למנכל בהתאם  .

18. בצוע העברות בנקאיות בהתאם להנחיות המנכל.

19. הכנת צקים לגורמים שונים בהתאם להנחיות המנכל.


קורות חיים יש לשלוח למייל : igodhagimlaim@gmail.com

/